top of page
Search
  • Writer's pictureRoman

Veľká banková (lúpež) láska! Part. I. / Big bank (robbery) love story! Part I. Glamour Mirissa.

Updated: Oct 13, 2023

For English scroll down, please.


Toto nie je upútavka na nový filmový trhák. Takto by sa dal nazvať začiatok nášho príbehu Glamour Mirissa. Miesta, kde význam slova glamour - šarm, pôvod a príťažlivosť, dostáva úplne nový, láskavý rozmer.Všetko sa začalo v banke, kde Lucky pracovala a kde si ma aj “vyhliadla”. Predstavte si situáciu: Vojdete do banky a mladá sympatická baba nevie od vás viac ako 10 minút odtrhnúť zrak. V prvom momente sa začnete obzerať, či ste si nezabudli v rýchlosti obliect šortky, keď ste sa ponáhľali do banky alebo či nemáte nejaký iný kozmetický “defekt”.


Takto sa na Srí Lanke bozkáva na verejnosti - This is how to kiss in public in Sri Lanka

Rýchla analýza môjho zovňajšku potvrdila, že všetko je v poriadku. Tí, ktorí ma poznajú vedia, že nepatrím k príliš zasneným a romantickým týpkom, skôr som vždy stál pevne nohami na zemi. Keď sa nám však stretli pohľady bolo to jasné. Nohy sa mi podlomili, zrýchlil sa mi tep a v žalúdku som okrem rice&curry cítil aj také zvláštne chvenie. Vtedy som si uvedomil, že láska na prvý pohľad existuje a povedal som si: “Ty budeš moja žena!”


Samozrejme, ako všetko v živote, aj náš prvý kontakt neprebehol úplne podľa mojich predstáv. Pri mojej ďalšej návšteve banky som nabral odvahu a rozhodol som sa ju osloviť. Jediná duchaplná otázka, ktorá mi v tej chvíli napadla bola: “Máš rada čaj?”


Priznávam, mám svojský humor, ale toto bolo bolo úplne spontánne. Táto otázka asi nebola veľmi z tých “ice breaking clever ideas” (keďže čaj na Srí Lanke je niečo ako národný nápoj), ale dostala ju do kolien. Obrovským výbuchom smiechu. A to som potreboval. Pravdepodobne už asi aj tušíte, prečo priatelia aj rodina dali Chirani prezývku Lucky. Lebo sa stále usmieva a svoju pozitívnu energiu láskavo prenáša aj na svoje okolie.


Ďalší krok bol jasný. Pozvánka na obed, či večeru aby som vedel, že ju očarila len moja inteligencia a zmysel pre humor alebo aj zovňajšok. Odpoveď však zase dostala do kolien mňa. “Prepáč ale nie”. Priznám sa, moje sebavedomie by ste v tom momente hľadali všade inde, len nie v tej banke, kde by sa malo nachádzať. Úprimne, chcel som niečo povedať. V mojej hlave sa dokonca tvorili rôzne scenáre ako situáciu uhrať rozumne, zvnútra kolieska pracovali na plné obrátky, ale zvonka socha. Aj Michelangelo by bol hrdý na podobný výtvor. V ústach sucho a ťažoba. Na druhej strane som si však všimol v očiach záblesk pochopenia. Keď si všimla, že zo mňa asi nič rozumné nevzíde, tak sa chopila situácie a pomaly mi začala vysvetľovať ako to reálne funguje. Vysvetlila mi, že pochádza z rodiny, kde sa ešte rešpektujú tradície a že ak si chce s niekým začať vzťah, tak najprv musí nápadníka predstaviť rodičom a až potom si vedia spolu zájsť na romantickú večeru poprípade, ako hlupák povedal, na šálku čaju.


Úprimne padol mi kameň zo srdca, že to nie je mnou. Ani mojím zmyslom pre humor. Chcete vedieť, prečo som si v banke zabudol dokumenty a ako ten náš love story Pomáda pokračoval ďalej? Ako sme sa potajomky vybrali na romantický výlet len my, “zmiešaná dvojka” bez súhlasu? Čo všetko musíte odprezentovať pri stretnutí s rodičmi, ak si na Srí Lanke chcete začať vzťah s dcérou z konzervatívnej rodiny?


Chcete vedieť ako to poračovalo? Sledujte náš blog a dozviete sa viac.


Ak sa vám páči príbeh našho Glamour Mirissa, neváhajte ho zdieľať. Budeme radi, ak sa podelíte so svojimi dojmami aj s vašimi priateľmi.


Rezervujte si svoj pobyt už dnes!


Ak sa už rozhodnete navštíviť túto úžasnú exotickú krajinu napríklad teraz v lete alebo aj v inom ročnom období, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Sme pripravení vám pomôcť s prípravou a organizovaním vašej vysnívanej dovolenky.


WhatsApp: +94 772 408 9686

info@hotelglamourmirissa.com


Tešíme sa na vás,

Lucky & Roman
 

Big bank robbery love story! Part I.


This is not a trailer for a new blockbuster movie. This is how the beginning of our Glamour Mirissa story could be called. Place where the meaning of the word glamor - charm, origin and attractiveness - gets a completely new, kind dimension.


It all started at the bank where Lucky worked and where she "looked out" for me. Imagine the situation: You walk into a bank and a young, nice lady can't take her eyes off you for more than 10 minutes. In the first moment, you start looking around to see if you forgot to put on shorts in a hurry when you rushed to the bank or if you have some other cosmetic "defect".


A quick analysis of my appearance confirmed that everything was fine. Those who know me know that I am not one of the overly dreamy and romantic types, rather I have always stood firmly on the ground. However, when our eyes met it was clear. My legs gave out, my pulse quickened and I also felt a strange tremor in my stomach, but not from Rice and Curry from lunch. That's when I realized that love at first sight exists and I said to myself: "You will be my wife!"


Of course, like everything in life, our first contact didn't go exactly as I expected. On my next visit to the bank, I plucked up the courage and decided to approach her. The only witty question that occurred to me at that moment was: "Do you like tea?"


I admit, I have my own sense of humor, but this was completely spontaneous. This question was probably not one of those "ice breaking clever ideas" (since tea in Sri Lanka is something of a national drink), but it brought her to her knees. With a huge burst of laughter. And that's what I needed. You can probably already guess why friends and family gave Chirani the nickname Lucky. Because he is always smiling and kindly transfers her positive energy to those around her.


The next step was clear. An invitation to lunch or dinner to find out she was charmed only by my intelligence and sense of humor or my appearance as well. However, the answer brought me to the knees. "Sorry but no". I need to confess that at that moment you can find my self-confidence everywhere else, but not in the bank where it should be. Honestly, I wanted to say something. In my head, different scenarios were even formed on how to handle the situation sensibly, from the inside the wheels were working at full speed, but from the outside a statue. Even Michelangelo would be proud of such a creation. Dryness and heaviness in the mouth. On the other hand, I noticed a glimmer of understanding in her eyes. When she noticed that I probably wouldn't come up with anything reasonable, she took hold of the situation and slowly started to explain to me how it really works. She explained to me that she comes from a family where traditions are still respected and that if she wants to start a relationship with someone, she must first introduce the suitor to her parents and only then can they go out for a romantic dinner or, as the fool said, for a cup of tea.


Honestly, a stone fell from my heart that the reason wasn't me. Do you want to know why I forgot my documents at the bank and how our love story The Grease continued? How did we secretly go on a romantic trip, just us, a "mixed couple" without consent? What do you have to present at the meeting with the parents if you want to start a relationship with a daughter from a conservative family in Sri Lanka?


Follow our blog and you will learn more than that.


Book your stay at Glamour Mirissa right now!


If you already decide to visit this amazing exotic country, for example now in the summer or at another time of the year, do not hesitate to contact us at any time. We are ready to help you prepare and organize your dream vacation.


WhatsApp: +94 772 408 9686

info@hotelglamourmirissa.com


Looking forward to see you,

Lucky & Roman

43 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page