top of page
Search
  • Writer's pictureRoman

Mami, čo tak šálku čaju na Srí Lanke? / Mom, how about having a cup of tea in Sri Lanka?

Updated: Oct 13, 2023

Takto sa začala moja, už skoro 9 - ročná "misia" na Srí Lanke.

Dovidenia, Slovensko! / Good Bye Slovakia!

Prílet na ostrov prebehol ako jedna báseň aj vďaka mojím kamarátom v Prahe, ktorí mi pod heslom "spánok je zbytočný prepych", pripravili rozlúčku ako sa sluší a patrí a nechali ma spať približne hodinu a pol aj s umytím zubov a osprchovaním. Prílet do Ríma hodnotím slovami "tí Poliaci teda vedia pristávať ako dobavlnky" a myslím to úplne vážne, fakt som sa na pristátie nezobudil. Let na Srí Lanku nám spríjemňovali sporo odeté slečny v tradičných srílanských odevoch tzv. Saree a poviem vám, mužská časť lietadla sa teda mala na čo pozerať.


Ak ste si mysleli, že európske letiská sú preplnené, tak to ste teda ešte nepristávali na ázijských letiskách. Cesta k môjmu autu bola ako prechod povestnou rímskou cestičkou hanby. Z oboch strán milión ľudí a koridor veľký tak pre miestnu anorektičku. Prebojovať sa k autu dalo zabrať mne aj kufru. Miestni odskakovali ako pukance na rozpálenej panvici. Ak ste náhodou uz videli nejaké videá zobrazujúce rýchlu nebezpečnú jazdu v neskutočnom trafficu z Ázie a nedoverovali im – dôverujte im, je to presne také, ak nie ešte horšie.

Na cestách tu nájdete všetko. Chodcov, psov, mačky, papagáje, autá všetkých ročníkov, miestne špeciálne upravené motorky menom tuk-tuk, nákladiaky, autobusy, povozy, zmrzlinára, predavača výherných žrebov, proste všetci užívajú cesty a každý tu obieha každého. Motorky mopedy, mopedy psov, psy kradnú miestnym predavačom produkty a tí ich potom zbesilo naháňajú, no proste chaos, ale chaos, na ktorý si radi zvyknete, pretože to patrí k tejto kultúre a je to pre domácich špecifické a rovnako tak to bude pre vás adrenalínové spestrenie.

Miesto, kde som pracoval, sa volá Cove house a je asi najpokojnejším miestom, aké som kedy navštívil. Vily su skryté medzi dvoma skalnými výbežkami. Počas svojho pobytu som býval v domčeku a lá Robinson Crusoe. Drevené dvere so škárami, Rovnako tak som zistil, že ak si myslíte, že na stene máte dekoráciu gumeného gekona, po čase zistíte, že to nie je až taká dekorácia, keď gumený gekon zrazu zo steny zmizne. O niečo neskôr ho ale nájdete vo svojej kúpeľni, ktorá má mimochodom sprchu s výhľadom na oblohu, takže si môžete naplno užívať sprchovania a popritom sledovať hviezdy a počúvať trilkovanie svrčkov.Pre tých, ktorí majú v obľube skôr funky, je tu možnosť započúvať sa do tónov miestneho nadopovaného papagája. Ale späť ku gekonovi. Takže, nájdete ho vo vašej kúpeľni chytať hmyz a tak si ho obľúbite a začnete sa k nemu viazať do takej miery, že mu začnete vymýšľať meno. Lojza sa však už niekoľko hodín neobjavila. Asi to bude kvôli prítomnosti Pitra Parkera (pavúk veľký ako dlaň), ktorý si podľa všetkého teritoriálne zabral miesto v mojej kúpeľni. Pitr nie je veľmi handsome, veľa toho nenakecá, dokonca sa ani veľmi nehýbe, ale rovnako tak ako Lojza sa stará o úbytok hmyzu. Takže aj neho som si celkom obľúbil. Dnes večer však tiež zmizol a ja verím, že to nie je kvôli niečomu ešte väčšiemu. Ale poďme od Pitra k Johnovi. Počas môjho účinkovania vo vilách sa mi podarí spoznať kopec super ľudí, ale najväčším zážitkom bude, keď pri našom jedálenskom stole zaznie veta: "You know nothing John Snow." :)


Ak sa vám náš príbeh páči, neváhajte ho zdieľať. Budeme radi, ak sa podelíte so svojimi dojmami aj s vašimi priateľmi.


Rezervujte si svoj pobyt už dnes!

Ak sa už rozhodnete navštíviť túto úžasnú exotickú krajinu napríklad teraz v lete alebo aj v inom ročnom období, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Sme pripravení vám pomôcť s prípravou a organizovaním vašej vysnívanej dovolenky.


WhatsApp: +94 772 408 9686

info@hotelglamourmirissa.com


Tešíme sa na vás,

Lucky & Roman
 

Mom, how about having a cup of tea in Sri Lanka?

This is how my almost 9-year "mission" in Sri Lanka began.


The arrival to the island went like a poem thanks to my friends in Prague, who prepared my farewell under the motto "sleep is unnecessary excess" as befits and allowed me to sleep for about an hour and a half, including brushing my teeth and showering.


I evaluate the arrival in Rome with the words "those Poles know how to land like to a cotton" and I mean it completely seriously, I really didn´t wake up for the landing. The flight to Sri Lanka was made more enjoyable by scantily clad ladies in traditional Sri Lankan dress called Saree and let me tell you, the male part of the plane has something to look at…


If you thought European airports are overcrowded, then you haven´t landed in Asian airports yet. The journey to my car was like walking the proverbial Roman path of shame. A million people on both sides and a corridor big enough for a local anorexic. Fighting my way to the car, was a fight, for me but also for my luggage. The locals were jumping away like popcorn on a hot pan. If you happen to have seen some videos showing fast dangerous driving in the crazy traffic of Asia and were taken aback - trust them, it´s just like that, if not worse. You can find everything here on the roads. Pedestrians, dogs, cats, parrots, cars of all ages, locally specially adapted motorbikes called tuk-tuks, trucks, buses, carts, ice cream man, lottery tickets sellers, simply everyone uses the roads and everyone goes around everyone here. Motorcycles goes around mopeds, mopeds goes around dogs, dogs steal products from local sellers and they chase them frantically, just chaos, but chaos that you like to get used to, because it belongs to this culture and it is specific to the locals and it also will be some kind of adrenaline diversion for you.


The place where I work is called Cove house and it is probably the most peaceful place I have ever visited. The villas are hidden between two rocky outcrops. During my stay, I will live in Robinson Crusoe house. A wooden door with gaps. Likewise, I have found that if you think you have a rubber gecko decoration on the wall, after a while you will find out that it is not much of a decoration when the rubber gecko suddenly disappears from the wall. But a little later you will find him in your bathroom, which by the way has a shower with a view of the sky, so you can fully enjoy showers while watching the stars and listening to crickets trilling. For those who prefer something funkier, there is an opportunity to listen to the tunes of the local stoned parrot. But back to the gecko. So, you´ll find him in your bathroom catching bugs and you´ll grow fond of him and become attached to him. Up to the point where you´ll come up with a name for him. However, Lojza did not appear for several hours. I guess it will be due to the presence of Peter Parker (a spider the size of the palm of your hand) who seems to have territorially occupied a place in my bathroom. Pitr is not very handsome, he doesn´t talk much, he doesn´t even move much, but just like Lojza, he takes care of the decrease of insects. So I quite liked him too. However, tonight he also disappeared and I believe it is not because of something even bigger.


But let´s go from Peter to John. During my work in the villas, I will be able to meet a lot of great people, but the greatest experience will be when the phrase: "You know nothing John Snow" is heard at our dining table.


Follow our blog and you will learn more than that.


Book your stay at Glamour Mirissa right now!

If you already decide to visit this amazing exotic country, for example now in the summer or at another time of the year, do not hesitate to contact us at any time. We are ready to help you prepare and organize your dream vacation.


WhatsApp: +94 772 408 9686

info@hotelglamourmirissa.com


Looking forward to see you,

Lucky & Roman

19 views
bottom of page